Algemene voorwaarden Op de Nerf print

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten geleverd door Op de Nerf via zijn webshop en tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegrope Zelfregulingsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. Deze algemene voorwaarden gaan in per 01-02-2019 en zijn voor het laatst aangepast op 04-07-2019.

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Identiteit van de ondernemer
3. Toepassingsgebied
4. Het aanbod
5. De overeenkomst
6. Herroepingsrecht
7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
10. Uitsluiting van herroepingsrecht
11. Prijs
12. Nakoming en extra garantie
13. Levering en uitvoering
14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
15. Betaling
16. Klachtenregeling
17. Geschillen
18. Aanvullende of afwijkende bepalingen
19. Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Definities

Aanvullende overeenkomst; Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
Bedenktijd; De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument; De natuurlijke persoon die producten via de webshop bestelt.
Dag; Kalenderdag
Digitale inhoud; Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
Duurovereenkomst; Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
Duurzame gegevensdrager; Elk hulmiddel, waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer is staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht; De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer; De natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.
Overeenkomst op afstand; Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Modelformulier voor herroeping; het in via https://opdenerf.nl/images/Modelformulier_voor_herroeping.docx te downloaden Europese modelformulier voor herroeping.
Technieken voor communicatie op afstand; Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samenkomen.
Webshop; De online winkel te benaderen via https://opdenerf.nl/webshop/

2. Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Op de Nerf
Handelend onder de naam: opdenerf.nl
Vestigingsadres: Riouwstraat 73, 3531 CW Utrecht, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)6 54655888
Bereikbaarheid: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30
E-mail adres: info@opdenerf.nl
KvK nummer: 09153237
BTW nummer: U kunt ons BTW nummer opvragen door een e-mail te sturen.

3. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument via de webshop.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kunnen, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze opgeslagen kunnen worden op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Wanneer naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van het aangeboden product, dienst en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst en/of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen;
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de dienst en/of digitale inhoud, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van deden verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen, of;
  1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijden weigeren.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is het eerste product heeft ontvangen.
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden verplichten
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier herroepingsrecht te benaderen via https://opdenerf.nl/ruilenenretourneren/ of via een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan de ondernemer of een gemachtigde van de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud indien:
  1. Hij voorafgaande aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
  2. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming, of
  3. De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het geretourneerde product ontvangen heeft of, wanneer het een dienst of digitale inhoud betreft, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld;
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen
  3. Diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
  4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer.
  5. Diensten overeenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autohuur diensten en catering.
  6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
  7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
  8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering kon plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde-afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  13. Kleurenwaaiers, kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementen hierop
  14. De levering van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

11. Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen zijn gebonden aan schommelingen of de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden binnen het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
  2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

12. Nakoming en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te alle tijden tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggings-regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de inde vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
  2. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
  3. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

15. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)( voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over de openstaande bedragen tot 2500 euro, 10% over de daaropvolgende 2500 euro en 5% over de volgende 5000 euro met een minimum van 40 euro. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

16. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@opdenerf.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

17. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 5. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 7. 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  19. Wijziging van de algemene voorwaarden

  1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 
Title
X
Inhoud